Leletbejelentés

Mi a teendő régészeti lelet előkerülésekor?
 
A kulturális örökségvédelmi törvény értelmében a régészeti leletek előkerülési helyüktől függetlenül állami tulajdonban vannak.
 
Régészeti korú, tehát 1711 előttről származó, vagy annak látszó tárgyi emlék véletlen előkerülése esetén a területileg illetékes jegyzőt vagy az adott területen gyűjtőkörrel rendelkező múzeumot – Vas megye teljes területén a Savaria Múzeumot – kell értesíteni. Ilyen esetekben a múzeum régész munkatársai meghatározzák az adott tárgy korát és jelentőségét. Különösen fontos, hogy – amennyiben ez lehetséges – a tárgyat ne mozdítsák el a helyéről, módot adva arra, hogy a leletet eredeti összefüggéseiben ismerhessük meg.
 
Megyénk több ezer éves története minden emlékének megőrzése és megismerése fontos számunkra, bejelentésével kulturális örökségünk megőrzését támogatja!
 
Bejelentését a következő telefonszámokon:
 
Savaria Múzeum Régészeti Osztály 94/310 240
Anderkó Krisztián régészeti osztályvezető: 20/242 1281
Kolonits László osztályvezető-helyettes: 20/484 4017
 
vagy személyesen a Savaria Múzeumban (9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 9.) teheti meg.
 
 
Nemesfémből készült, vagy kiemelkedő értékű lelet bejelentése esetén a 68/2018. Korm. rendelet lent olvasható 18. pontjában leírtak az irányadóak.
Jogszabályi háttér
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről,
8. § (1) *  A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon, és e törvény erejénél fogva védelem alatt áll.
24. §. (2) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles
a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
b) *  a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt, valamint
c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni.
(4) *  Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság hivatalból vagy a feltárást végző intézmény javaslatára ideiglenesen védetté nyilváníthatja a földterületet.
(5) *  A feltárást végző intézmény köteles a feltárás befejezését követő 30 napon belül a lelőhely ismertté vált adatait jogszabályban meghatározott módon bejelenteni. A lelőhelyet a hatóság nyolc napon belül nyilvántartásba veszi.
25. § *  A mentő feltárást végző múzeum jogosult a leletmentésre fordított költségeinek megtérítésére, amennyiben az állam nem mond le javára a régészeti leletek tulajdonjogáról. A költségek iránti igényt a hatósághoz kell benyújtani.
68/2018. (IV. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
18. A régészeti lelőhely és a lelet megtalálójának miniszteri elismerése
55. § (1) A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, lelet feltáráson kívüli felfedezőjének, megtalálójának vagy bejelentőjének (a továbbiakban: megtaláló) jogkövető magatartásáért adható elismerés (a továbbiakban: elismerés) adományozását feltárásra jogosult intézmény vagy a hatóság kezdeményezheti a miniszternél a 11. mellékletben meghatározott adattartalommal minden év július 31-ig. Az elismerésre irányuló eljárás hivatalból is indulhat.
(2) Az elismerés formája lehet oklevél vagy oklevél és pénzjutalom.
(3) Elismerés akkor adható, ha a megtaláló maradéktalanul eleget tett a Kötv. és más jogszabályok előírásainak.
(4) Nem adható elismerés annak, aki
a) régészet szakirányú mesterfokozattal vagy szakképzettséggel rendelkezik, vagy a régészet tárgyban doktori fokozatot szerzett,
b) alapfokozattal és történelem szakképzettséggel, régésztechnikusi specializációval rendelkezik vagy régésztechnikusként dolgozik, vagy
c) a régészeti lelőhellyel vagy lelettel régészeti feltárás során került kapcsolatba.
(5) A kezdeményezéseket a miniszter az Ásatási Bizottság bevonásával véleményezi, és a régészeti lelőhely vagy lelet tudományos jelentősége és kiemelkedő fontossága alapján dönt az elismerés adományozásáról. Ha a miniszter elismerés adományozása mellett dönt, egyúttal megállapítja az elismerés módját és pénzjutalom esetén annak összegét.
(6) A pénzjutalom összege
a) a régészeti lelőhely esetén annak tudományos jelentőségével arányos,
b) régészeti lelet esetén a lelet becsült értékének legfeljebb tíz százaléka, de legfeljebb nettó két millió forint.
(7) Kiemelkedő jelentőségű vagy értékű lelet bejelentése esetén a miniszter az Ásatási Bizottság javaslatára egyedi döntéssel eltérhet a pénzjutalomnak a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott legmagasabb összegétől.
(8) A pénzjutalom összegének megállapításánál figyelembe kell venni több darabból álló, összetartozó leletegyüttes, éremkincs, nemesfémből készült tárgy vagy ötvösmunka esetén a Magyar Nemzeti Múzeum szakértői véleményét.
(9) A megtaláló elismerésének adományozására évente legalább egy alkalommal kerül sor.